Έδρα Jean Monnet: τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ενοποίησης: δημοκρατία, θεσμοί και πολιτικές

  • Posted on: 12 December 2019

Με απόφασή της (Decision 2019-1867-001-001), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απένειμε στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης για την τριετία 2019-21 Έδρα Jean Monnet με τίτλο «τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ενοποίησης: δημοκρατία, θεσμοί και πολιτικές» (the fundamentals of European integration: democracy, institutions and policies) η οποία λειτουργεί ήδη από τον Οκτώβριο του 2019 υπό τη διεύθυνση του αναπληρωτή καθηγητή, κ. Γιάννη Παπαγεωργίου. Η τιμητική αυτή απόφαση βασίστηκε, σύμφωνα με την κρίση ανεξάρτητων αξιολογητών, στην ποιότητα και πληρότητα της υποβληθείσας πρότασης, τη σημασία του έργου και την ικανότητα της ερευνητικής ομάδας που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου της Έδρας.

Οι Έδρες Jean Monnet είναι θέσεις διδασκαλίας για καθηγητές πανεπιστημίου ή μόνιμα μέλη του διδακτικού προσωπικού, με ειδίκευση στις ευρωπαϊκές σπουδές. Οι κάτοχοι των εδρών Jean Monnet  μπορούν:

  • να προωθούν τη διδασκαλία θεμάτων σχετικών με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του ΑΕΙ στο οποίο διδάσκουν
  • να διενεργούν, να παρακολουθούν και να επιβλέπουν ερευνητικές δραστηριότητες σε θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση
  • να καθοδηγούν και να συμβουλεύουν την επόμενη γενιά διδασκόντων και ερευνητών.
  • να παρέχουν εξειδικευμένη καθοδήγηση σε μελλοντικούς επαγγελματίες σχετικά με ευρωπαϊκά θέματα.

Επιπλέον, μεταξύ των δράσεων που υποστηρίζονται είναι η δημοσίευση συγγραμμάτων και διδακτικού υλικού, οι εκδηλώσεις προβολής και ενημέρωσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η διοργάνωση διαλέξεων, και σεμιναρίων σε συνεργασία με φορείς χάραξης πολιτικής και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, η δημιουργία δικτύων με άλλους πανεπιστημιακούς και ιδρύματα που στηρίζονται από τις δράσεις Jean Monnet και η χρήση ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων για την δημοσίευση του χρονοδιαγράμματος των δραστηριοτήτων τους, του περιεχομένου και των περιλήψεων των εκδηλώσεων, καθώς και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

Στο πλαίσιο της έδρας Jean Monnet του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών κατά την επόμενη τριετία προγραμματίζονται, μεταξύ άλλων, σειρά διαλέξεων για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, τρία θερινά σχολεία ένα συνέδριο και μια επίσκεψη φοιτητών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Κατηγορία: 
Διάφορα