Διαδικασία παραλαβής πτυχίου

  • Posted on: 19 August 2020
Μετά τη δημοσίευση της τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού Α.Π.Θ. στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 15552/23-04-2020/τ.Β’) σύμφωνα με την οποία: «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν επιβάλλονται από την Πολιτεία μέτρα απαγόρευσης ή αναστολής διενέργειας τελετών, δραστηριοτήτων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων, η έκδοση και χορήγηση του πτυχιακού τίτλου πραγματοποιείται χωρίς να προηγηθεί τελετή ορκωμοσίας», η Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών θα προβεί στην έκδοση και παράδοση των Τίτλων ως εξής:

Οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους μετά την εξεταστική του Ιουνίου- Ιουλίου και επιθυμούν να παραλάβουν τα πτυχία τους, καλούνται να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος στο  email: info@polsci.auth.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά από τον ιδρυματικό του λογαριασμό,:

1. Τη δήλωση ορκωμοσίας (έντυπο στο τέλος της ανακοίνωσης) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη. Για επιπλέον πιστοποιητικά απαιτείται  απόδειξη κατάθεσης από την Τράπεζα Πειραιώς (κατάθεση στον λογαριασμό 5272041780361)  6€ για επιπλέον αντίγραφο πτυχίου, 6€ για επιπλέον αναλυτική και 32€ για μεμβράνη πτυχίου, την οποία και επισυνάπτει στο email.
2. Τη βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων, την οποία παραλαμβάνει ηλεκτρονικά από την βιβλιοθήκη του Τμήματος κατόπιν επικοινωνίας του στο mail: pgaitan@polsci.auth.gr.
3. Βεβαίωση διαγραφής από τη Φοιτητική Εστία (για τους φοιτητές που διαμένουν στις Φοιτητικές Εστίες)

Για την παραλαβή των Τίτλων Σπουδών θα πρέπει Α) να παραδοθεί η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, αυτοπροσώπως, ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή με courier (σε περίπτωση απώλειας της θα αποσταλεί ηλεκτρονικά μια υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση απώλειας) και Β) το Φύλλο Βαθμολογίας το οποίο θα σας στείλουμε ηλεκτρονικά, θα το υπογράψετε και θα μας το επιστρέψετε ηλεκτρονικά με email.

Η παραλαβή των τίτλων σπουδών, εφόσον ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, θα ξεκινήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 α) με κούριερ κατόπιν συνεννόησης  β) αυτοπροσώπως κατόπιν ραντεβού ,  τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας και γ) με εξουσιοδοτημένο άτομο, κατόπιν ραντεβού, τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας .

Τελετή Ορκωμοσίας ΔΕΝ πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

Τηλέφωνα επικοινωνίας :
2310995396 Νατάσα Γαλάνη
2310995395 Παπαδοπούλου Έφη

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά