Εγγραφές επιτυχόντων με σοβαρές παθήσεις

  • Posted on: 14 October 2020

Σύμφωνα με τη Φ.153/ 139238/Α5/13.10.2020 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εγγραφές των εισαγομένων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την παραπάνω ειδική κατηγορία θα γίνουν από 15 μέχρι και 22 Οκτωβρίου 2020

Για την εγγραφή τους, οι εισαγόμενοι/ες  στα Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, καλούνται μέσα σε αυτήν την προθεσμία να:

Βήμα 1ο: επισκεφτούν την ιστοσελίδα https://register.auth.gr/ για συμπλήρωση αίτησης εγγραφής
Βήμα 2ο: εκτυπώσουν τη συμπληρωμένη αίτηση
Βήμα 3ο: την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής όπως αναφέρονται στο Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ, στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους.

Η απαιτούμενη Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να γίνει εντύπως, με θεώρηση γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ, ή να εκδοθεί ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας gov.gr, εφόσον ο Δηλών/Δηλούσα διαθέτει κωδικούς web banking (Εθνικής, Πειραιώς, Alpha Bank ή Eurobank) και κωδικούς TAXISNET, σύμφωνα με το υπόδειγμα που βρίσκεται αναρτημένο στο τέλος του Δελτίου Τύπου του ΥΠΑΙΘ.

Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-19 και σύμφωνα προς τη Φ.153/130532/Α5/29.9.2020 (ΦΕΚ 4374Β/2020), η υποβολή των ανωτέρω, ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, μπορεί να γίνει ταχυδρομικά, α) με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής ή β) με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), στη διεύθυνση:
AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ -
ΚΤΙΡΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ – ΙΣΟΓΕΙΟ – 54124 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                        
ΤΗΛ 2310995395

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: «Δικαιολογητικά εγγραφής με το 5% <ονοματεπώνυμο> <κωδικός υποψηφίου>. 

Σε αυτή την περίπτωση, στο υπόδειγμα Υ.Δ. πρέπει να προστεθεί:

- Αιτούμαι την ταυτοποίηση των στοιχείων μου, προκειμένου για την εγγραφή μου στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών  του ΑΠΘ
- Δεν ειμαι εγγεγραμμένος/η σε άλλο Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
- Τα ανωτέρω στοιχεία καθώς και τα δικαιολογητικά που συνυποβάλω είναι αληθή και ακριβή

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η υποβολή μπορεί να γίνει και αυτοπροσώπως, από τους ίδιους/-ες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς/-ές πρόσωπο, στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής, με προγραμματισμένο ραντεβού, κατόπιν τηλεφωνήματος στο 2310995395 που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν την αυτοπρόσωπη παρουσία.

Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδο στην εφαρμογή και τη συμπλήρωση των στοιχείων πρόσβαση σε υπολογιστικό σύστημα, εφόσον δεν διαθέτετε υπολογιστή οι εισαγόμενοι/-ες μπορούν να επικοινωνούν με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά