Διαδικασία εγγραφής των μετεγγραφών ακαδημ. έτους 2020-21

  • Posted on: 10 December 2020

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021-Υποβολή δικαιολογητικών από 11.12.2020 (10:00 π.μ.) έως και 21.12.2020
Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 (Μοριοδοτούμενα Κριτήρια - Αδελφών Προπτυχιακών φοιτητών) 

Υποβολή δικαιολογητικών από 11.12.2020 (10:00 π.μ.) έως και 21.12.2020

Πρώτο Βήμα:

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής/μετακίνησης στις Σχολές/τα Τμήματα του ΑΠΘ καλούνται να προχωρήσουν στην καταχώρηση στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα www.register.auth.gr από 11.12.2020 (10:00 π.μ) έως και 21.12.2020.

Δικαιολογητικά ανά κατηγορία μετεγγραφής όπως αυτά ορίζονται στην εγκύκλιο 167036/Ζ1/8-12-2020 "Οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών" και  με την εγκύκλιο 166442/Ζ1/7.12.2020 "Κύρωση ονομαστικού πίνακα ανά Σχολή ή Τμήμα, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, επιτυχόντων μετεγγραφής/μετακίνησης.

Οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας  θα πρέπει να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στο περιβάλλον register.auth.gr από την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου έως και τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και στη συνέχεια, στο ίδιο διάστημα, να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά του 1ου Βήματος στη Γραμματεία του Τμήματος με έναν από τους τρόπους που περιγράφονται στη συνέχεια. Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν μέσω SMS για τη διαδικασία καταχώρησης στοιχείων στο register.auth.gr από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής και ταυτοποίησης θα ολοκληρωθέι με 3 εναλλακτικούς τρόπους:

1ος Τρόπος
Ηλεκτρονικά με αποστολή στο email  της Γραμματείας info@polsci.auth.gr των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ένα συμπιεσμένο αρχείο (.zip).
Συστήνεται, χωρίς να είναι δεσμευτικό, η αποστολή να γίνει από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχε δηλώσει ο φοιτητής στις πανελλαδικές και μας έχει κοινοποιηθεί από το Υπουργείο. Στο θέμα του Μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται: Δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας <ονοματεπώνυμο φοιτητή> <Κωδικός Υποψηφίου>.

2ος Τρόπος
Έντυπη υποβολή μέσω ταχυδρομείου (συστημένο) ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς. Επειδή πολλοί φοιτητές ενδέχεται να μην έχουν κωδικούς taxisnet και λογαριασμούς τραπεζών που είναι απαραίτητοι για να εκδώσουν την Υπεύθυνη δήλωση μέσω του GOV.gr, θα μπορούν να σταλούν τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου (συστημένο) ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, μετά την καταχώρηση των στοιχείων στο register.auth. Σε αυτή την περίπτωση η υπεύθυνη δήλωση μέσω του GOV.gr αντικαθίσταται με ΥΔ θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Στον φάκελο αποστολής θα πρέπει να υπάρχει και πάλι η ένδειξη «Δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας <ονοματεπώνυμο φοιτητή> <Κωδικός Υποψηφίου>».
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
Γραμματεία Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ
Πανεπιστημιούπολη
Κτίριο Νομικής - Ισόγειο 
ΤΚ 54124 - ΤΗΛ 2310995395

3ος Τρόπος
Κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος με ραντεβού στο τηλέφωνο : 2310995395. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι φοιτητές θα μπορούν να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στη Γραμματεία, με προγραμματισμένα ραντεβού, αναφέροντας τους λόγους που επιβάλλουν την αυτοπρόσωπη παρουσία.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
•    Φωτοαντίγραφο Αστ. ταυτότητας και των δύο όψεων
•    Μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου Αστ. Ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή)
•    Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου σε μορφή pdf απο την πλατφόρμα του Υπουργείου https://transfer.it.minedu.gov.gr/
•    Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (απλή εκτύπωση από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR

•    Τα δικαιολογητικά ανά κατηγορία μετεγγραφής όπως ορίζονται στο σχετικό πλαίσιο της αίτησης και ορίζονται στην εγκύκλιο 167036/Ζ1/8-12-2020 "Οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών" σχετιζόμενα με τη εγκύκλιο 166442/Ζ1/7.12.2020 "Κύρωση ονομαστικού πίνακα ανά Σχολή ή Τμήμα, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, επιτυχόντων μετεγγραφής/μετακίνησης.
•    Στην περίπτωση που ο αδελφός του δικαιούχου αποποιείται του δικαιώματος μετεγγραφής/μετακίνησης, χρειάζεται να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση αποποίησης μετεγγραφής/μετακίνησης του, υπογεγραμμένηκαι εκτυπωμένη με το γνήσιο της υπογραφής είτε μεσω GOV.gr, είτε μέσω  ΚΕΠ ή αστυνομίας.

Δεύτερο Βήμα:
Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών, οι φοιτητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή με mail απο τη Γραμματεία εάν γίνονται δεκτοί για εγγραφή στο Τμήμα υποδοχής εφόσον υπάρχει πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών, ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή τους από το Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Τμήμα υποδοχής.
 
Στη συνέχεια και θα πρέπει να αποστείλουν ή παραδώσουν την Διαγραφή τους και την Υπέυθυνη Δήλωση ώς ακολούθως.

•    ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ   
Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να αναγράφει
ότι ο αιτών δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή σε άλλο Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ότι τα δικαιολογητικά που ελέγχθηκαν είναι αληθή και ακριβή ( είτε μεσω GOV.gr, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, είτε είτε μέσω  ΚΕΠ ή αστυνομίας για το γνήσιο της υπογραφής) .

Επειδή πολλοί φοιτητές ενδέχεται να μην έχουν κωδικούς taxisnet και λογαριασμούς τραπεζών που είναι απαραίτητοι για να εκδώσουν την Υπεύθυνη δήλωση μέσω του GOV.gr, η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ ή κάποιο αστυνομικό Τμήμα.
Στον φάκελο αποστολής θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «Συμπληρωματικό Δικαιολογητικό Μετεγγραφής <ονοματεπώνυμο φοιτητή> <Κωδικός Υποψηφίου>». 

Επισημαίνεται ότι δεν έχει ισχύ η υπεύθυνη δήλωση που εκτυπώνεται από το gov.gr με προσωπικούς κωδικούς των γονέων των φοιτητών, δεδομένου ότι η ταυτοπροσωπία αφορά μόνο τους ίδιους.

Οριστικοποίηση εγγραφής

      Αφού η Γραμματεία συλλέξει και ελέγξει όλα τα δικαιολογητικά (Βήμα 1 και Βήμα 2) θα προχωρήσει στις εγγραφές των φοιτητών. (Δεν είμαστε σε θέση να απαντήσουμε ακόμα εάν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής μέσα στο Α' εξάμηνο). Τέλος θα ακολουθήσει SMS για να προχωρήσετε στη δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού και στην έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΕΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ)

Απο τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά