Αιτήσεις για λήψη πτυχίου εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021

 • Posted on: 14 July 2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ από ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ έως και Τετάρτη 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, γνωστοποιείται στους φοιτητές/τριες που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους, ότι για να ανακηρυχθούν πτυχιούχοι εν θα πραγματοποιηθεί ΚΑΜΙΑ με φυσική παρουσία ή μέσω διαδικτύου ορκωμοσία) θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα ως εξής:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Βήμα 1ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ     

Οι τελειόφοιτοι/ες θα υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην εφαρμογή students.auth.gr 

 1. Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρωμένη με τα στοιχεία τους, είτε μέσω της εφαρμογής  www.gov.gr (με κωδικούς taxisnet) είτε με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από ΚΕΠ όπου θα δηλώνουν ότι :
 • Επιθυμώ να συμμετέχω στη διαδικασία λήψης πτυχίου της 25ης Αυγούστου 2021
 • Επιθυμώ να ακυρωθεί η ακαδημαϊκή μου Ταυτότητα
 • Δεν διαμένω σε φοιτητική εστία του ΑΠΘ (όσοι φοιτητές διαμένουν σε εστία θα προσκομίσουν στη Γραμματεία βεβαίωση διαγραφής από την εστία)
 • Είμαι ενημερωμένος/η για την βαθμολογία που είναι αναρτημένη στο βαθμολόγιο στο students.auth.gr 
 1. Η βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος θα αναζητηθεί από τη Γραμματεία.
 2. Στο πεδίο σκαναρισμένης ακαδημαϊκής ταυτότητας, οι φοιτητές/τριες είτε θα αναρτήσουν φωτογραφία της κομμένης/ακυρωμένης ακαδημαϊκής τους ταυτότητας είτε σε περίπτωση απώλειας θα αναρτήσουν υπεύθυνη δήλωση η οποία εκδίδεται μέσω του www.gov.gr (με κωδικούς taxisnet)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Επιπλέον, ενημερώνουμε ότι μετά την κατάθεση της αίτησης λήψης πτυχίου και μέχρι την ημερομηνία λήψης πτυχίου, δεν θα εκδίδεται κανενός είδους πιστοποιητικό για τους υποψήφιους πτυχιούχους.

 

Βήμα 2ο ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Η Γραμματεία μετά τον έλεγχο καρτέλας εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις λήψης πτυχίου, ανακηρύσσει τον/την υποψήφιο/α και το φύλλο βαθμολογίας δημοσιεύεται στη θυρίδα τους το students.auth.gr.

Βήμα 3ο ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥ/ΗΣ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Οι τελειόφοιτοι/ες αποστέλλουν στο info@polsci.auth.gr πάντα από το πανεπιστημιακό τους email στο οποίο ΔΕΝ παραλείπουν την αναγραφή του ονοματεπωνύμου και τον ΑΕΜ, τη συναίνεσή τους στο φύλλο βαθμολογίας με την Υπεύθυνη Δήλωση 2 είτε μέσω της εφαρμογής  www.gov.gr (με κωδικούς taxisnet) είτε με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από ΚΕΠ όπου θα δηλώνουν ότι : «Ενημερώθηκα για τη βαθμολογία μου (φύλλο βαθμολογίας) που μου κοινοποιήθηκε με το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου …………. και συμφωνώ με τους αναγραφόμενους σ’ αυτή βαθμούς»

Βήμα 4ο ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ  ΜΕΣΩ students.auth.gr

Μετά την ημερομηνία λήψης πτυχίου (25.08.2021) θα σας σταλούν ηλεκτρονικά μέσω του students.auth.gr  τα ακόλουθα πιστοποιητικά που θα φέρουν ψηφιακή υπογραφή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρωτότυπα:

 1. Αντίγραφο πτυχίου
 2. Αναλυτική βαθμολογία
 3. Πιστοποιητικό Στρατολογίας (για τους άντρες)
 4. Δύο (2) Παραρτήματα Διπλώματος ένα ελληνικό και ένα αγγλικό (θα σταλούν είτε μέσω του students.auth.gr είτε μέσω του πανεπιστημιακού τους email).

Λόγω της νέας διαδικασίας και των πιεστικών προθεσμιών, παρακαλούνται θερμά οι τελειόφοιτοι/ες για την πιστή τήρηση των οδηγιών. 

Μετά τις 25 Αυγούστου 2021 οι πτυχιούχοι μπορούν να αιτηθούν επιπλέον πιστοποιητικά που χρειάζονται πχ αναλυτική βαθμολογία, πτυχίο, πάπυρο/μεμβράνη πτυχίου κλπ. Για την έκδοση των πρόσθετων πιστοποιητικών υποχρεούνται να καταθέσουν σε λογαριασμό του ΑΠΘ  τα ακόλουθα ποσά για κάθε περίπτωση:

 • Αντίγραφο πτυχίου 6€
 • Αναλυτική βαθμολογία 6€
 • Μεμβράνη πτυχίου 32€

Το παράβολο κατατίθεται στην Τράπεζα Πειραιώς στον αρ. λογ: 5272041780361   ΙΒΑΝ GR87 0172 2720 0052 7204 1780 361
Δικαιούχος λογαριασμού: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το αποδεικτικό της κατάθεσης αποστέλλεται με email στο info@polsci.auth.gr όπου ο φοιτητής αναγραφεί τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο και ΑΕΜ) καθώς και το/τα έντυπο/α που επιθυμεί .

 

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ :

Παπαδοπούλου Έφη 2310 995395

Γαλάνη Νατάσα 2310 995396

Από τη Γραμματεία

Κατηγορία: 
Προπτυχιακά